POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1.

Stowarzyszenie nosi nazwę ASLAN i zwane jest w dalszej części statutu Stowarzyszeniem.

§ 2.

1) Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, a siedzibą władz miasto stołeczne Warszawa.

2) W przypadku, gdy wymaga tego realizacja celów statutowych Stowarzyszenie może prowadzić działalność poza granicami kraju.

§ 3.

1) Stowarzyszenie jest organizacją zrzeszającą osoby fizyczne, działającą na podstawie obowiązującego prawa
o stowarzyszeniach i z tego tytułu posiada osobowość prawną.

2)  Stowarzyszenie powołuje się na czas nieokreślony.

§ 4.

1)  Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej swoich członków i wolontariuszy.

2) Stowarzyszenie w zakresie swojego działania korzysta z wiedzy i doświadczenia specjalistów i może zatrudniać pracowników do realizacji celów statutowych i prowadzenia swych spraw.

§ 5.

Stowarzyszenie może używać odznak i pieczęci na zasadach określonych w przepisach szczegółowych.

§ 6.

Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i zagranicznych organizacji o tym samym lub podobnym profilu działania, jeśli nie narusza to zobowiązań wynikających z umów międzynarodowych, których Rzeczpospolita Polska jest stroną.

 

CELE I SPOSOBY DZIAŁANIA

§ 7.

Celem Stowarzyszenia jest:

1) Udzielanie pomocy psychologicznej, pedagogicznej, logopedycznej, społecznej i medycznej dzieciom, młodzieży oraz dorosłym, szczególnie znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej.

2) Przeciwdziałanie patologiom społecznym, w szczególności uzależnieniom i przemocy wśród dzieci i młodzieży oraz wyrównywanie ich szans edukacyjnych i społecznych.

3)  Upowszechnianie i ochrona praw kobiet oraz działania na rzecz równego statusu kobiet i mężczyzn.

4) Upowszechnianie wiedzy o problemach psychologicznych oraz rozwijanie postaw i wartości humanistycznych, obywatelskich, proekologicznych i prozdrowotnych umożliwiających pełne i odpowiedzialne uczestnictwo w życiu kraju i społeczeństwa.

5) Promocja i organizacja wolontariatu, działań liderskich oraz samopomocowych.

6) Współpraca i wymiana doświadczeń z organizacjami i instytucjami krajowymi oraz zagranicznymi o celach zbieżnych bądź niesprzecznych z celami Stowarzyszenia.

Wyżej wymienione cele stanowią działalność pożytku publicznego i będą realizowane w obszarach: oświata, kultura, dobroczynność, ochrona zdrowia i pomoc społeczna.

§ 8.

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

1)    Działalność nieodpłatną:

 • Prowadzenie placówek, ośrodków oraz poradni o charakterze diagnostycznym, terapeutycznym i edukacyjnym dla dzieci, młodzieży i dorosłych zagrożonych wykluczeniem społecznym.
 • Prowadzenie działań terapeutycznych, socjoterapeutycznych i edukacyjnych z zakresu adaptacji zawodowej
  i społecznej na rzecz dzieci, młodzieży i dorosłych zagrożonych wykluczeniem społecznym z powodów psychologicznych, medycznych lub społecznych.
 • Prowadzenie hostelu dla młodzieży znajdującej się w sytuacji kryzysowej.
 • Udzielanie pomocy medycznej, psychologicznej, prawnej, pedagogicznej i socjalnej na rzecz dzieci, młodzieży
  i dorosłych zagrożonych wykluczeniem społecznym, ubogich, bezrobotnych.
 • Prowadzenie działań psychoedukacyjnych i szkoleniowych dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.
 • Organizowanie i prowadzenie różnych form wypoczynku, w tym turnusów terapeutycznych oraz organizacja czasu wolnego dla dzieci i młodzieży, z rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym, dotkniętych biedą, bezrobociem.
 • Prowadzenie szkoleń, staży i praktyk zawodowych z zakresu przeciwdziałania patologiom społecznym i pracy
  z zagrożonymi nimi dziećmi, młodzieżą i dorosłymi.
 • Prowadzenie działań promujących zdrowie psychiczne i fizyczne, zdrowy styl życia, twórczą aktywność i uczestnictwo w kulturze dzieci, młodzieży i dorosłych zagrożonych wykluczeniem społecznym.

2)     Działalność odpłatną:

 • Prowadzenie placówek, ośrodków oraz poradni o charakterze diagnostycznym, terapeutycznym i edukacyjnym.
 • Opracowywanie i publikacja materiałów związanych z celami Stowarzyszenia.
 • Prowadzenie działalności psychologicznej, pedagogicznej i psychoterapeutycznej, oraz innych działań zmierzających do wyrównania deficytów rozwojowych i społecznych młodzieży.
 • Udzielanie pomocy medycznej.
 • Organizowanie kolonii i obozów oraz innych imprez okolicznościowych dla dzieci i młodzieży.
 • Organizowanie warsztatów i turnusów terapeutycznych dla dzieci, młodzieży i rodziców.
 • Organizowanie seminariów, kursów, szkoleń, sympozjów i warsztatów służących upowszechnianiu wiedzy psychologicznej i promowaniu dobrych praktyk.

§ 9.

Stowarzyszenie może współpracować z wszelkimi instytucjami rządowymi, samorządowymi, prywatnymi oraz pozarządowymi w działaniach przyczyniających się do realizacji celów statutowych.

 

CZŁONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

§ 10.

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

 • członków zwyczajnych,
 • członków honorowych.

§ 11.

Członkiem zwyczajnym może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych – niezależnie od posiadanego obywatelstwa i miejsca zamieszkania, która identyfikuje się z celami Stowarzyszenia i aktywnie je propaguje i realizuje.

§ 12.

Członków zwyczajnych przyjmuje Zarząd na podstawie pisemnej deklaracji.

Zarząd rozpatruje złożoną deklarację na swoim najbliższym posiedzeniu. Od postanowienia o odmowie przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania w trybie § 15.

§ 13.

Członek zwyczajny ma prawo do:

1)  czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia,

2)  uczestnictwa w działaniach organizowanych przez Stowarzyszenie,

3)  zgłaszania wniosków i postulatów dotyczących działalności Stowarzyszenia,

4)  korzystania z pomocy Stowarzyszenia.

§ 14.

Do obowiązków członka zwyczajnego należy:

1)  przestrzeganie postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia,

2)  uczestniczenie w bieżących pracach Stowarzyszenia stosownie do swoich możliwości i umiejętności,

3)   propagowanie podstawowych założeń Stowarzyszenia wśród młodzieży i dorosłych.

§ 15.

Członkostwo zwyczajne ustaje w przypadku:

1) dobrowolnego wystąpienia ze Stowarzyszenia zgłoszonego na piśmie Zarządowi,

2) długotrwałego, nieusprawiedliwionego uchylania się od obowiązków wynikających ze statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia lub działania na szkodę Stowarzyszenia,

3) uchwały Zarządu z powodu nie płacenia składek członkowskich lub nieusprawiedliwionej nieobecności na Walnym Zebraniu przez okres 2 lat.

Osoba wykluczona lub skreślona ma prawo wniesienia odwołania do Walnego Zebrania w terminie 30 dni od daty doręczenia uchwały na piśmie. Zebranie rozpatruje odwołanie w czasie najbliższych obrad. Decyzja Walnego Zebrania jest ostateczna

§ 16.

Członkiem honorowym może zostać osoba fizyczna szczególnie zasłużona dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenia.

Członkostwo honorowe nadaje i pozbawia go Walne Zebranie na wniosek Zarządu.

Członek honorowy ma prawo z głosem doradczym brać udział w pracach Stowarzyszenia, zgłaszać do władz Stowarzyszenia wnioski i postulaty dotyczące podejmowanych przez Stowarzyszenie zadań.

Członek honorowy ma obowiązek przestrzegania postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz stowarzyszenia, dbania o dobre imię Stowarzyszenia.

Członkostwo honorowe ustaje w przypadku:

1) dobrowolnego wystąpienia ze Stowarzyszenia zgłoszonego na piśmie Zarządowi,

2) długotrwałego, nieusprawiedliwionego uchylania się od obowiązków wynikających ze statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia lub działania na szkodę Stowarzyszenia,

3) śmierci członka

Osoba wykluczona lub skreślona ma prawo wniesienia odwołania do Walnego Zebrania w terminie 30 dni od daty doręczenia uchwały na piśmie. Zebranie rozpatruje odwołanie w czasie najbliższych obrad. Decyzja Walnego Zebrania jest ostateczna

 

WŁADZE STOWARZYSZENIA

§ 17.

Władzami Stowarzyszenia są:

1) Walne Zebranie,

2) Zarząd,

3) Komisja Rewizyjna.

Kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej trwa 3 lata, a wybory do władz odbywają się w głosowaniu jawnym.

Jeśli statut nie stanowi inaczej, uchwały władz zapadają zwykłą większością głosów przy obecności, co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.

W przypadku ustąpienia w czasie trwania kadencji członków Zarządu lub Komisji Rewizyjnej, władzom tym przysługuje prawo kooptacji z tym, że liczba osób dokooptowanych nie może przekraczać 1/3 liczby członków.

 

WALNE ZEBRANIE

§ 18.

Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie.

Walne Zebranie może być zwyczajne lub nadzwyczajne.

§ 19.

Zwyczajne Walne Zebranie Stowarzyszenia zwoływane jest raz na trzy lata w terminie i miejscu ustalonym przez Zarząd.

§ 20.

Nadzwyczajne Walne Zebranie Stowarzyszenia może być zwołane:

1) Na podstawie uchwały Zarządu,

2) Na żądanie Komisji Rewizyjnej,

3) Na pisemny wniosek 1/3 ogólnej liczby członków Stowarzyszenia.

Nadzwyczajne Walne Zebranie Stowarzyszenia jest zwoływane przez Zarząd w terminie 6 tygodni od daty zgłoszenia wniosku lub uchwały Zarządu i obraduje nad sprawami, dla których rozpatrzenia zostało zwołane.

§ 21.

Udział w zwyczajnym i nadzwyczajnym Zebraniu biorą członkowie zwyczajni i honorowi.

§ 22.

Zwyczajne i nadzwyczajne Zebranie prowadzone jest przez Komisję wybraną przez Zarząd.

§ 23.

Do kompetencji Walnego Zebrania Stowarzyszenia należy:

1)  przyjmowanie i rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej,

2)  udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi na wniosek Komisji Rewizyjnej,

3)  wybór władz Stowarzyszenia,

4)  uchwalanie zmian w Statucie,

5)  nadawanie i pozbawienie członkostwa honorowego na wniosek Zarządu,

6)  podejmowanie uchwały w sprawie rozwiązania się Stowarzyszenia.

§ 24.

1) Walne Zebranie jest prawomocne, jeżeli weźmie w nim udział w pierwszym terminie nie mniej niż 1/2 członków uprawnionych do głosowania, a w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych.

2) Uchwały zapadają zwykłą większością głosów z wyjątkiem uchwał dotyczących zmian statutu lub rozwiązania Stowarzyszenia, które wymagają większości 2/3 głosów przy obecności, co najmniej połowy członków, a w drugim terminie 2/3 głosów obecnych członków.

 

ZARZĄD

§ 25.

Zarząd jest najwyższą władzą Stowarzyszenia w okresie pomiędzy obradami Walnego Zebrania.

Zarząd składa się, z co najmniej trzech osób. Na pierwszym posiedzeniu Zarząd wybiera ze swego grona Prezydium w którego skład wchodzą: przewodniczący i skarbnik.

Posiedzenia Zarządu zwoływane są przez przewodniczącego w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak, niż co pół roku. Jeśli przewodniczący nie może zwołać posiedzenia – przez innego członka Zarządu.

§ 26.

Do kompetencji Zarządu należy:

1)  reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu,

2)  kierowanie bieżącą działalnością Stowarzyszenia zgodnie z postanowieniami statutu,

3)  realizowanie uchwał Walnego Zebrania,

4)  sporządzanie sprawozdań z działalności Stowarzyszenia,

5) uchwalanie regulaminów Zarządu,

6)  przyjmowanie, skreślanie i wykluczanie członków Stowarzyszenia,

7)  występowanie do Walnego Zebrania z wnioskami o nadanie członkostwa honorowego,

8)  uchwalanie wysokości składek członkowskich,

9)  podejmowanie uchwał o przystąpieniu Stowarzyszenia do stowarzyszeń krajowych i zagranicznych,

10) Zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia,

11) zwoływanie Walnych Zebrań,

12) rozpatrywanie sporów pomiędzy członkami powstałych na tle działalności Stowarzyszenia,

13) Zarząd może udzielać pełnomocnictwa do reprezentowania interesów Stowarzyszenia. Pełnomocnictwo musi być udzielone na piśmie przez co najmniej 2 osoby z Zarządu, w tym przez Przewodniczącego. Pełnomocnictwo może być
w każdej chwili odwołane przez wezwanie pełnomocnika do jego zwrotu w oryginale.

§ 27.

Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów przy obecności, co najmniej połowy członków Zarządu, w tym przewodniczącego, w razie równości głosów decyduje głos przewodniczącego.

§ 28.

Członkowie Zarządu odpowiadają przed Walnym Zebraniem, z wyjątkiem naruszenia przepisów prawnych, kiedy to odpowiadają zgodnie z tymi przepisami.

§ 29.

Mandat członka Zarządu wygasa w razie:

1) upływu kadencji,

2)  zrzeczenia się przed Zarządem,

3)  odwołania przez Walne Zebranie w okresie kadencji.

Mandat członka Zarządu będącego przewodniczącym, wygasa:

– w chwili utraty funkcji przewodniczącego,

–  śmierci.

KOMISJA REWIZYJNA

§ 30.

1) Komisja Rewizyjna składa się z trzech członków wybranych na Walnym Zebraniu.

2) Członkowie Komisji Rewizyjnej wybierają spośród siebie przewodniczącego.

3) Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą jednocześnie pełnić funkcji w Zarządzie Stowarzyszenia.

4) Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pozostawać w żadnym stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia wobec członków Zarządu.

5) Członkiem Komisji Rewizyjnej nie może być osoba, która była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo
z winy umyślnej.

§ 31.

1) Komisja Rewizyjna jest powołana do przeprowadzenia przynajmniej raz w roku kontroli całokształtu działalności Stowarzyszenia ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki finansowej pod względem celowości i rzetelności oraz jej zgodności ze statutem.

2) Komisja Rewizyjna ma prawo występowania do Zarządu z wnioskami pokontrolnymi i żądania wyjaśnienia.

3) Komisja Rewizyjna ma prawo złożyć sprawozdanie Walnemu Zebraniu z oceną działalności Zarządu i wnioskami dotyczącymi udzielania absolutorium ustępującemu Zarządowi.

4) Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą brać udział w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.

5) Do mandatu członka Komisji Rewizyjnej stosuje się odpowiednio § 29.

 

MAJĄTEK STOWARZYSZENIA

§ 32.

Majątek Stowarzyszenia stanowią ruchomości, nieruchomości, fundusze.

§ 33.

Na fundusze Stowarzyszenia składają się:

1) składki członkowskie,

2) dotacje, darowizny, spadki i zapisy,

3) dochody z działalności gospodarczej prowadzonej zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami,

4) przychody z prowadzenia odpłatnej działalności statutowej według zasad określonych w odrębnych przepisach,

5) świadczenia przekazywane przez podmioty gospodarcze,

6) subwencje osób prawnych,

7) dochody z majątku nieruchomego i ruchomego,

8) dochody uzyskane z odsetek z rachunków bankowych, z odsetek lokat kapitałowych,

9) dochody z imprez publicznych i zbiórek,

10) częściowe dopłaty uczestników zajęć.

§ 34.

Stowarzyszenie może rozporządzać środkami oddanymi na przechowanie.

§ 35.

Rokiem obrachunkowym jest rok kalendarzowy.

§ 36.

Zabronione jest:

1)  Udzielanie pożyczek lub zabezpieczeń zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia w stosunku do członków, pracowników oraz ich osób bliskich, z którymi pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa
w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli.

2)  Przekazywanie majątku Stowarzyszenia na rzecz członków lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeśli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych zasadach.

3)  Wykorzystywanie majątku Stowarzyszenia na rzecz członków, pracowników lub ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba, że to wykorzystanie wynika bezpośrednio ze statutowego celu Stowarzyszenia.

§ 37.

Do składania oświadczeń woli (podpisywania pism i dokumentów w sprawach majątkowych Stowarzyszenia) wymagane jest działanie dwóch członków Zarządu łącznie

§ 38.

Do ważności innych pism i dokumentów wymagany jest podpis jednego z członków Zarządu.

 

ZMIANY STATUTU I ROZWIĄZANIE SIĘ STOWARZYSZENIA

§ 39.

Uchwałę w sprawie zmiany statutu i rozwiązanie się Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie w trybie określonym
w § 24 ust. 2.

W przypadku podjęcia przez Walne Zebranie uchwały o rozwiązaniu się Stowarzyszenia uchwała ta powinna określić przeznaczenie majątku Stowarzyszenia.

Likwidatorem Stowarzyszenia i jego majątku zostanie ostatni Zarząd pełniący funkcje przed podjęciem uchwały
o likwidacji.

§ 40.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym statutem mają zastosowanie postanowienia prawa o stowarzyszeniach.

Warszawa, dn. 14 grudnia 2012 r.