Regulamin RODO

  1. Administratorem przetwarzanych danych osobowych jest Stowarzyszenie ASLAN z siedzibą przy ul. Nowolipie 17 w Warszawie, 00-150, e-mail: stowarzyszenie@aslan.org.pl
  2. Celem zbierania danych jest realizacja celów statutowych Stowarzyszenia. Przetwarzane są dane osób chcących skorzystać z oferty Stowarzyszenia takie jak: imię i nazwisko, numer telefonu lub adres e-mail, niezbędne do umówienia się na spotkanie oraz udziału w innych oferowanych wydarzeniach.
  3. Przysługuje Pani/Panu prawo do dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, prawo do zaprzestania przetwarzania lub przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj. Prezesa Urzędu Danych Osobowych).
  4. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do realizacji celów do jakich zostały zebrane.
  5. Dane udostępnione przez Panią/Pana będą udostępniane tylko do realizacji zadań wynikających z oferty z której Pani/Pan korzysta. Odbiorcami danych mogą być również instytucje upoważnione z mocy prawa.
  6. Administrator nie będzie przekazywał danych osobowych do Państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowych.
  7. Dane osobowe zgromadzone w celu realizacji oferty, z której Państwo korzystacie realizowanej ze środków publicznych jako zadanie powierzone organizacji pozarządowej w drodze konkursu. Realizacja zadań wymaga dokumentowania prowadzonych działań, podlega kontroli do 5 lat po zakończeniu realizacji projektu. Dane będą przechowywane do tego czasu lub cofnięcia Pani/Pana zgody na ich przetwarzanie.
  8. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizyczne, techniczne i organizacyjne ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem zgodnie z obowiązującymi przepisami.”