Realizowane projekty

Wsparcie rodziny z dziećmi 6-18 lat

Celem projektu są działania wzmacniające funkcjonowanie rodziny, w tym specjalistyczna pomoc skierowana do dzieci i młodzieży, aby zmniejszyć ryzyko wystąpienie wśród nich zachowań ryzykownych.

Do projektu zapraszani są mieszkańcy m.st. Warszawy, szczególnie z rodzin borykających się z problemami takimi jak: nadużywanie alkoholu lub inne zachowania ryzykowne, samotne rodzicielstwo, niedostatek kompetencji wychowawczych.

W pracy psychologów i terapeutów nacisk położony jest na rozwój czynników chroniących  takich jak: wzmacnianie więzi rodzinnych, rozwój pozytywnych cech indywidualnych dzieci i młodzieży: poczucia własnej wartości, empatii, kontroli zachowania, optymizmu, umiejętności współdziałania z innymi.

Formy pomocy dostosowane są indywidualnie do potrzeb dzieci i rodziców (konsultacje, psychoterapia indywidualna i grupowa, mediacje i warsztaty dla rodziców).

Projekt współfinansowany przez m.st. Warszawa.


Młodzi dorośli

Projekt skierowany jest do osób w wieku 18-26 lat studiujących, pracujących, mieszkających w Warszawie, którzy potrzebują wsparcia z powodu problemów emocjonalnych, adaptacyjnych, rodzinnych, zawodowych. Działania mają na celu pomoc w ich przezwyciężeniu, a także rozwój czynników sprzyjających zdrowemu życiu.

Oferowane są następujące działania:

–                    indywidualne wsparcie i terapia psychologiczna;

–                    grupy terapeutyczne dla dorosłych dzieci z rodzin dysfunkcyjnych (DDD);

–                     grupa dla dorosłych dzieci alkoholików (DDA);

–                    grupa dla osób w kryzysie;

–                    warsztaty kompetencji społecznych.

Projekt współfinansowany przez m.st. Warszawa.


Dobra Rodzina bez Przemocy

Projekt adresowany jest do mieszkańców Warszawy – dzieci, młodzieży, młodych dorosłych i ich rodziców doznających przemocy, bądź będących  jej świadkami aktualnie lub w przeszłości.

Celem działań jest odbudowa zaufania, przywrócenie poczucia równowagi i bezpieczeństwa oraz wpływu na własne życie osobom doznającym traumatycznych doświadczeń związanych z przemocą, budowanie odwagi do podjęcia zmian, zniwelowanie emocjonalnych następstw doznanej przemocy (izolacji, poczucia winy, impulsywności, zmian nastroju itp.), przywrócenie adekwatnej samooceny i poczucia sprawczości.

Projekt finansowany przez m.st. Warszawa.


Wsparcie rodzin w celu zapewnienia dzieciom rozwoju fizycznego, intelektualnego i wyrównanie ich szans edukacyjnych.

Projekt adresowany jest do rodzin  mieszkających w Warszawie, które doświadczają trudności w pełnieniu opieki i w wychowywaniu dzieci.

Celem projektu jest:

–                    umożliwienie rodzicom dostępu do informacji oraz pomoc w rozwiązaniu problemów związanych z rozwojem i zachowaniem dzieci i młodzieży;

–                    wsparcie rodziców w sytuacjach kryzysowych (rodziny zrekonstruowane, samotne rodzicielstwo, problemy zdrowotne itp.);

–                    wzmocnienie rodziców w ich roli, udzielanie pomocy w byciu skutecznym wsparciem dla swoich dzieci;

–                    pomoc w rozwiązaniu problemów będących zagrożeniem dla spójności rodziny;

–                    umożliwienie rodzicom czerpania satysfakcji z wychowania dzieci i kontaktów z nimi.

Projekt finansowany przez m.st. Warszawa.


Specjalistyczna Placówka Wsparcia Dziennego Stowarzyszenia ASLAN

Celem projektu jest wzmacnianie rodzin mających problemy z wychowaniem i sprawowaniem opieki, aby zmniejszyć ryzyko występowania wśród ich dzieci
zachowań problemowych.
Projekt adresowany jest do dzieci i młodzieży – mieszkańców Dzielnicy Śródmieście.

Formy oddziaływań to:

–                    indywidualna i grupowa terapia psychologiczna i pedagogiczna;

–                    grupy i warsztaty socjoterapeutyczne;

–                    organizacja czasu wolnego i zajęcia rozwijające zainteresowania;

–                    konsultacje dla rodziców;

–                    praca na rzecz dziecka i rodziny.

Projekt finansowany przez m.st. Warszawa.

           


Wsparcie dla osób zagrożonych uzależnieniami/przemocą

Projekt adresowany jest do dzieci, młodzieży, młodych dorosłych oraz  rodziców z rodzin zagrożonych alkoholizmem i/lub doznających przemocy.

Formy oddziaływań to:

–                    indywidualne wsparcie psychologiczno-pedagogiczne dla dzieci, młodzieży i młodych dorosłych;

–                    konsultacje i warsztaty dla rodziców;

–                    wsparcie grupowe dla młodzieży i młodych dorosłych z rodzin alkoholowych i/lub przemocowych;

–                    działania interwencyjne.

Projekt finansowany przez m.st. Warszawa.

           


Program Profilaktyczny ASLAN

Cel projektu to optymalizacja funkcjonowania osobistego i społecznego dzieci i młodzieży zagrożonych narkomanią i/lub eksperymentujących ze środkami zmieniającymi świadomość.

Działania skierowane są do mieszkańców Warszawy i województwa mazowieckiego.

Nacisk w projekcie położony jest na rozwój u dzieci i młodzieży czynników chroniących związanych ze sferą poznawczą i emocjonalną, aby wzmocnić w nich odporność na istniejące zagrożenie.

Uczestnikom oferowane są między innymi zajęcia kształtujące kompetencje społeczne, wzmacniające odporność psychiczną, rozwijające umiejętność odmawiania, a także zajęcia edukacyjne na temat zdrowego życia.

Projekt finansowany przez Krajowe Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom.