Realizowane projekty

Wsparcie rodziny z dziećmi 6-18 lat

Celem projektu są działania wzmacniające funkcjonowanie rodziny, w tym specjalistyczna pomoc skierowana do dzieci i młodzieży, aby zmniejszyć ryzyko wystąpienie wśród nich zachowań ryzykownych.

Do projektu zapraszani są mieszkańcy m.st. Warszawy, szczególnie z rodzin borykających się z problemami takimi jak: nadużywanie alkoholu lub inne zachowania ryzykowne, samotne rodzicielstwo, niedostatek kompetencji wychowawczych.

W pracy psychologów i terapeutów nacisk położony jest na rozwój czynników chroniących  takich jak: wzmacnianie więzi rodzinnych, rozwój pozytywnych cech indywidualnych dzieci i młodzieży: poczucia własnej wartości, empatii, kontroli zachowania, optymizmu, umiejętności współdziałania z innymi.

Formy pomocy dostosowane są indywidualnie do potrzeb dzieci i rodziców (konsultacje, psychoterapia indywidualna i grupowa, mediacje i warsztaty dla rodziców).

Projekt współfinansowany przez m.st. Warszawa.


Młodzi dorośli

Projekt skierowany jest do osób w wieku 18-26 lat studiujących, pracujących, mieszkających w Warszawie, którzy potrzebują wsparcia z powodu problemów emocjonalnych, adaptacyjnych, rodzinnych, zawodowych. Działania mają na celu pomoc w ich przezwyciężeniu, a także rozwój czynników sprzyjających zdrowemu życiu.

Oferowane są następujące działania:

–                    indywidualne wsparcie i terapia psychologiczna;

–                    grupy terapeutyczne dla dorosłych dzieci z rodzin dysfunkcyjnych (DDD);

–                     grupa dla dorosłych dzieci alkoholików (DDA);

–                    grupa dla osób w kryzysie;

–                    warsztaty kompetencji społecznych.

Projekt współfinansowany przez m.st. Warszawa.


Dobra Rodzina bez Przemocy

Projekt adresowany jest do mieszkańców Warszawy – dzieci, młodzieży, młodych dorosłych i ich rodziców doznających przemocy, bądź będących  jej świadkami aktualnie lub w przeszłości.

Celem działań jest odbudowa zaufania, przywrócenie poczucia równowagi i bezpieczeństwa oraz wpływu na własne życie osobom doznającym traumatycznych doświadczeń związanych z przemocą, budowanie odwagi do podjęcia zmian, zniwelowanie emocjonalnych następstw doznanej przemocy (izolacji, poczucia winy, impulsywności, zmian nastroju itp.), przywrócenie adekwatnej samooceny i poczucia sprawczości.

Projekt finansowany przez m.st. Warszawa.


Wsparcie rodzin w celu zapewnienia dzieciom rozwoju fizycznego, intelektualnego i wyrównanie ich szans edukacyjnych.

Projekt adresowany jest do rodzin  mieszkających w Warszawie, które doświadczają trudności w pełnieniu opieki i w wychowywaniu dzieci.

Celem projektu jest:

–                    umożliwienie rodzicom dostępu do informacji oraz pomoc w rozwiązaniu problemów związanych z rozwojem i zachowaniem dzieci i młodzieży;

–                    wsparcie rodziców w sytuacjach kryzysowych (rodziny zrekonstruowane, samotne rodzicielstwo, problemy zdrowotne itp.);

–                    wzmocnienie rodziców w ich roli, udzielanie pomocy w byciu skutecznym wsparciem dla swoich dzieci;

–                    pomoc w rozwiązaniu problemów będących zagrożeniem dla spójności rodziny;

–                    umożliwienie rodzicom czerpania satysfakcji z wychowania dzieci i kontaktów z nimi.

Projekt finansowany przez m.st. Warszawa.


Socjoterapia pomocą w zdrowym życiu.

Projekt adresowany jest do dzieci i młodzieży – mieszkańców województwa mazowieckiego, ze środowisk potencjalnie narażonych w większym niż ogół stopniu na uzależnienia lub demoralizację – zagrożonych alkoholizmem lub z niewystarczającym wpływem wychowawczym rodziny.

Formy oddziaływań to:

–                    zajęcia socjoterapeutyczne w tym warsztaty dla dzieci z rodzin alkoholowych;

–                    wyjazdowe warsztaty edukacyjno-wsparciowe;

–                    indywidualne wsparcie dla dzieci i młodzieży.

Projekt współfinansowany przez Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej.

Logo Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej


Rodzina daje radę.

Projekt adresowany jest do rodziców mieszkających w województwie mazowieckim.

Jego celem jest udzielanie pomocy rodzicom i opiekunom, gdy będą potrzebować rozwiązania problemów wychowawczych, uzyskać pomoc, gdy zaniepokoi ich kondycja psychofizyczna dziecka, prawidłowość jego rozwoju, gdy ich dzieci mają trudności w stosowaniu i przestrzeganiu reguł itp.

Oferta zawiera konsultacje indywidualne dla rodziców oraz szereg warsztatów edukacyjno-wsparciowych między innymi: „Jak wspierać rozwój dziecka w wieku 0-3 lata”, „Budowanie więzi między rodzeństwem”, „Wspieranie samooceny i samodzielności dziecka”, „Wspieranie dziecka w depresji”.

W ramach realizacji projektu prowadzona jest także grupa dla rodziców z rodzin patchworkowych.

Projekt współfinansowany przez Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej.

Logo Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej


Realizacja programów profilaktyki selektywnej.

Cel projektu to optymalizacja funkcjonowania osobistego i społecznego dzieci i młodzieży zagrożonych narkomanią i/lub eksperymentujących ze środkami zmieniającymi świadomość.

Działania skierowane są do mieszkańców Warszawy i województwa mazowieckiego.

Nacisk w projekcie położony jest na rozwój u dzieci i młodzieży czynników chroniących związanych ze sferą poznawczą i emocjonalną, aby wzmocnić w nich odporność na istniejące zagrożenie.

Uczestnikom oferowane są między innymi zajęcia kształtujące kompetencje społeczne, wzmacniające odporność psychiczną, rozwijające umiejętność odmawiania, a także zajęcia edukacyjne na temat zdrowego życia.

Projekt finansowany przez Krajowe Biuro Do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii.

Logo Krajowego Biura do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii


Specjalistyczna Placówka Wsparcia Dziennego Stowarzyszenia ASLAN

Celem projektu jest wzmacnianie rodzin mających problemy z wychowaniem i sprawowaniem opieki, aby zmniejszyć ryzyko występowania wśród ich dzieci
zachowań problemowych.
Projekt adresowany jest do dzieci i młodzieży – mieszkańców Dzielnicy Śródmieście.

Formy oddziaływań to:

–                    indywidualna i grupowa terapia psychologiczna i pedagogiczna;

–                    grupy i warsztaty socjoterapeutyczne;

–                    organizacja czasu wolnego i zajęcia rozwijające zainteresowania;

–                    konsultacje dla rodziców;

–                    praca na rzecz dziecka i rodziny.

Projekt finansowany przez m.st. Warszawa.


Wsparcie dla osób zagrożonych uzależnieniami/przemocą

Projekt adresowany jest do dzieci, młodzieży, młodych dorosłych oraz  rodziców z rodzin zagrożonych alkoholizmem i/lub doznających przemocy.

Formy oddziaływań to:

–                    indywidualne wsparcie psychologiczno-pedagogiczne dla dzieci, młodzieży i młodych dorosłych;

–                    konsultacje i warsztaty dla rodziców;

–                    wsparcie grupowe dla młodzieży i młodych dorosłych z rodzin alkoholowych i/lub przemocowych;

–                    działania interwencyjne.

Projekt finansowany przez m.st. Warszawa.