Formy pomocy

Skierowana jest do osób, które przeżyły lub przeżywają trudne lub traumatyczne doświadczenie i potrzebują szybkiej i najczęściej krótkotrwałej pomocy psychologicznej.

Indywidualna terapia psychologiczna zalecana w przypadku:

  • problemów emocjonalnych (na przykład: trudności w radzeniu sobie ze smutkiem, złością, apatią, bezradnością, lękiem)
  • problemów z zachowaniem (na przykład: jedzeniem, zachowaniami antyspołecznymi)
  • zachowaniami autodestrukcyjnymi (na przykład: okaleczaniem się)
  • problemy w postrzeganiu siebie (na przykład: niska samoocena)
  • zmagania się z trudną sytuacją rodzinną lub rówieśniczą

Grupa terapeutyczna zalecana jest osobom, które:
• cierpią z powodu trudności w nawiązywaniu lub utrzymywaniu pozytywnych relacji z rówieśnikami lub/i dorosłymi
• chciałyby poczuć się pewniej w kontaktach z innymi
• są niepewne siebie i chciałaby wzmocnić swoją samoocenę
• cierpią z powodu trudności z wyrażaniem swoich potrzeb i emocji lub kontrolowaniem ich
• potrzebują konstruktywnych sposobów na radzenie sobie z problemami

Grupa socjoterapeutyczna zalecana jest osobom, które chcą zdobyć wiedzę i rozwijać umiejętności w zakresie:
• poprawy komunikacji
• współpracy z innymi
• wyrażania własnego zdania, odmawiania w asertywny sposób
• radzenia sobie z napięciem i stresem
• rozpoznawania stanów emocjonalnych

Zajęcia wspierające umiejętności interpersonalne, w tym: motywacji, budowania relacji z innymi, autoprezentacji i tym podobnych.
Zajęcia prowadzone są najczęściej w formie kilku- lub kilkunastogodzinnych zajęć w weekendy.

Zalecana jest osobom, które doznają bezradności w związku z sytuacją rodzinną, szkolną lub z własnym zdrowiem. Cechą charakterystyczną grupy wsparcia jest to, że tworzą ją osoby połączone wspólnymi problemami i chęcią poradzenia sobie z nimi (np. dzieci z rodzin z problemem alkoholowym, młodzież rozpoczynająca nową szkołę lub studia, osoby cierpiące z powodu zaburzeń odżywiania.

Przeznaczone dla dzieci i młodzieży korzystających ze wsparcia indywidualnego lub grupowego.
• stwarzają możliwość głębszej i dłuższej pracy socjoterapeutycznej (niekolidującej z zajęciami szkolnymi)
• uzupełniają oddziaływania terapeutyczne o aktywność fizyczną (np. wyjścia w góry, sport, pływanie
• dostarczają doświadczeń korekcyjnych, uczą samodzielności i zaradności

Wyłącznie dla osób korzystających z pomocy psychologicznej Stowarzyszenia.

W ich trakcie rodzice mogą zdobyć wiedzę na temat rozwoju dziecka oraz umiejętności, które pozwolą im radzić sobie z trudnymi sytuacjami związanymi z wychowaniem.