Stowarzyszenie ASLAN

ul. Nowolipie 17, 00-150 Warszawa

Nr konta: 78 1140 1010 0000 5775 3600 1001 BRE BANK S.A.

22 636 49 04

22 636 49 12

Polecamy:

KRS 0000048117

 

Oferta - aktualnie realizowane projekty

_____________________________________________________________________________________________________________

SOS RODZINA – PRZECIWDZIAŁANIE WYKLUCZENIU SPOŁECZNEMU MIESZKAŃCÓW M.ST. WARSZAWY

 

Projekt „SOS Rodzina – przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu mieszkańców m.st. Warszawy” współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020


Cel główny projektu: Poprawa sytuacji społeczno-zatrudnieniowej 120 os. z min. 40 rodzin wieloproblemowych, ubogich, wykluczonych, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z 15 dzielnic m. st. Wa-wy poprzez zapewnienie zindywidualizowanego kompleksowego wsparcia opartego na sieci współpracy JST i NGO.

Grupa docelowa: projekt skierowany jest do 120 os. w wieku 7-65 lat (50 osób nieaktywnych zawodowo w wieku 18-65 lat oraz 70 osób w wieku 7-65 lat), członków rodzin zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w szczególności korzystające ze wsparcia i świadczeń z pomocy społecznej lub kwalifikujące się do objęcia wsparciem, przeżywające trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych.

Główne działania w projekcie:

 • Diagnoza indywidualnych potrzeb i potencjałów oraz opracowanie indywidualnej ścieżki reintegracji (IŚR),
 • Wsparcie rodzin
 • Asystent rodziny
 • Poradnictwo rodzinne
 • Międzypokoleniowe działania integrujące rodziny
 • Działania edukacyjne i ogólnorozwojowe dla dzieci
 • Doradztwo prawno – finansowe
 • Trening kompetencji dotyczący edukacji finansowej
 • Działania aktywizujące do podjęcia/kontynuacji nauki
 • Indywidualne zajęcia reedukacyjne
 • Coaching zawodowy
 • Doradztwo zawodowe
 • Szkolenia zawodowe
 • Staże

Partnerzy w projekcie:

 • Powiślańska Fundacja Społeczna
 • Stowarzyszenie ASLAN
 • Fundacja Wspierania Rodzin "Korale"
 • Stowarzyszenie Centrum Informacji Społecznej  CIS
 • Stowarzyszenie OD-DO
 • Fundacja Miejsce Kreatywne

 

_____________________________________________________________________________________________________________________________


Działalność Wspomagająca Rozwój Wspólnot i Społeczności Lokalnych oraz promocja i organizacja wolontariatu

Adresaci: osoby, które chcą zostać wolontariuszami w naszym Stowarzyszeniu, w ramach projektu wolontariatu miejskiego m.st. Warszawa „Ochotnicy warszawscy”

Formy działań:

 • bezpłatne szkolenia dla wolontariuszy;
 • indywidualne wsparcie merytoryczne;
 • szeroki zakres działań wolontariackich (wolontariat terapeutyczny, wolontariat trenerski, e-wolontariat, „zadania specjalne”)

Projekt „Ochotnicy warszawscy” to spójne i długofalowe działania na rzecz rozwoju wolontariatu w Warszawie realizowane przez samorząd, miejskie instytucje, organizacje pozarządowe, uczelnie i partnerów biznesowych. Założeniem projektu jest stworzenie optymalnych warunków rozwoju dla wolontariatu oraz podmiotów i jednostek zaangażowanych w wolontariat w Warszawie.

Projekt koordynowany jest przez Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu m.st. Warszawy.

____________________________________________________________________________________________________________________________


PROWADZENIE DZIAŁAŃ PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNYCH I SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA RODZINNEGO

 

Adresaci: dzieci i młodzież w wieku 7 – 18 lat mieszkający lub uczący się w Warszawie oraz ich rodzice i/lub opiekunowie.

Formy działań: Wsparcie psychologiczne i pedagogiczne, w tym:

 • indywidualna pomoc psychologiczna
 • grupy socjoterapeutyczne dla dzieci
 • grupy wsparcia dla młodzieży
 • poradnictwo dla rodziców i opiekunów
 • grupy wsparciowo – edukacyjne dla rodziców
 • konsultacje prawnika

 

Zadanie jest realizowane dzięki finansowaniu ze środków m.st. Warszawy

 

____________________________________________________________________________________________________________________________


DZIAŁANIA NA RZECZ MŁODYCH DOROSŁYCH

 

Adresaci: młodzież w wieku 18 – 26 lat, mieszkająca lub ucząca się/pracująca w Warszawie.

Formy działań: indywidualne i grupowe wsparcie psychologiczne.

 

Zadanie jest realizowane dzięki finansowaniu ze środków m.st. Warszawy

 

____________________________________________________________________________________________________________________________


PROWADZENIE ZINTEGROWANYCH DZIAŁAŃ SKIEROWANYCH DO DZIECI I MŁODZIEŻY W WIEKU 6 - 18 LAT W RAMACH LOKALNYCH SYSTEMÓW WSPARCIA NA OBSZARZE DZIECIĘCYCH STREF WSPARCIA "STONOGA"

ZONA MURANÓW

Działanie w ramach konsorcjum Stowarzyszenia ASLAN, Stowarzyszenia Przyjaciół Czarnych Koszul "Wielka Polonia", Fundacji Chrześcijańskiej NEBO, Stowarzyszenia Katolicki Ruch Antynarkotyczny KARAN, Stowarzyszenia AMFORA.

Adresaci: dzieci i młodzież w wieku 6 – 18 lat (w pierwszej kolejności ze szkół podstawowych nr 32, 210, 220 oraz gimnazjum 37)

Formy działań: indywidualne i grupowe wsparcie psychologiczne.

 • Działania na rzecz dzieci ulicy (streetworking, animacje uliczne połączone ze streetartem).
 • Wsparcie dla edukacji (pogotowie edukacyjne – korepetycje, działania wspomagające proces uczenia się, pomoc logopedyczną, mikrostypendia).
 • Rozwój osobisty (specjalistyczna pomoc psychologiczna dla dzieci i młodzieży, warsztaty socjoterapeutyczne, letni obóz socjoterapeutyczny, warsztaty rozwoju osobistego, mikroprojekty).
 • Wsparcie dla rodziców (pogotowie psychologiczne dla rodziców, warsztaty na ważne tematy – zajęcia edukacyjno – wsparciowe dla rodziców, program „Początek” dla rodziców dzieci z klas 0 – 1).
 • Rozwój zainteresowań (dziennikarstwo, warsztaty ceramiczne, warsztaty rękodzielnicze, Warszawska Szkoła Rapu, zajęcia sportowe).
 • Aktywny czas wolny (Weekend w Aslanie).
 • Wsparcie aktywności społeczności lokalnej (Niewidzialna ręka – działania na rzecz społeczności Muranowa, utworzenie fanpage’u na facebook'u i strony internetowej).

Zadanie jest realizowane dzięki finansowaniu ze środków m.st. Warszawy

 

____________________________________________________________________________________________________________________________


PROWADZENIE PLACÓWKI WSPARCIA DZIENNEGO NA TERENIE DZIELNICY ŚRÓDMIEŚCIE

 

Adresaci: uczniowie szkół podstawowych i gimnazjalnych zamieszkujący lub uczący się na terenie dzielnicy Śródmieście.

Formy pracy:

 • zajęcia opiekuńczo – wychowawcze, w tym: organizacja i koordynacja zajęć wyrównujących deficyty szkolne, pomoc w nauce, organizacja czasu wolnego (zajęcia sportowe, zajęcia z pedagogiki zabawy, wycieczki),
 • indywidualne wsparcie korekcyjne i psychoedukacyjne dla dzieci i młodzieży,
 • warsztaty edukacyjne dla gimnazjalistów
 • grupy socjoterapeutyczne dla dzieci,
 • grupy socjoterapeutyczne dla gimnazjalistów,
 • zajęcia edukacyjno – wsparciowe dla rodziców.

 

Zadanie jest realizowane dzięki finansowaniu ze środków m.st. Warszawy

____________________________________________________________________________________________________________________________


PROGRAM PROFILAKTYCZNY ASLAN

 

Adresaci: młodzież w wieku 13 – 25 lat eksperymentująca ze środkami zmieniającymi świadomość oraz ich rodzice – mieszkańców województwa mazowieckiego.

Formy działań: indywidualne wsparcie psychologiczne.

 

Zadanie jest realizowane dzięki finansowaniu ze środków Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii

 

 

 

____________________________________________________________________________________________________________________________


SZKOLENIA WOLONTARIUSZY

 

Roczne programy szkoleniowe mają na celu dostarczenie wiedzy i umiejętności związanych z rozumieniem i budowaniem relacji z dziećmi, pracą w grupie socjoterapeutycznej, metodami i technikami pracy indywidualnej i grupowej.

Pierwszeństwo do udziału w szkoleniu mają studenci kierunków pedagogicznych i społecznych. W ramach projektu Stowarzyszenia zapewnia indywidualne i grupowe wsparcie dla wolontariuszy w ich działaniach.

 

Zadanie jest realizowane dzięki finansowaniu ze środków m.st. Warszawy

 

____________________________________________________________________________________________________________________________


WSPIERANIE PROGRAMÓW Z ZAKRESU ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH ZWIĄZANYCH Z UZALEŻNIENIEM OD ALKOHOLU ORAZ PRZEMOCĄ W RODZINIE REALIZOWANYCH NA RZECZ OSÓB I RODZIN ZAMIESZKUJĄCYCH BĄDŹ PRZEBYWAJĄCYCH NA TERENIE DZIELNICY ŚRÓDMIEŚCIE M.ST. WARSZAWY

 

Adresaci: dzieci i młodzież w wieku 8 – 26 lat oraz rodzice – mieszkający bądź przebywający lub uczący się na terenie dzielnicy Śródmieście.

 

Formy pracy:

 • indywidualne wsparcie psychologiczno – pedagogiczne,
 • grupy socjoterapeutyczne i grupy wsparcia,
 • pracę z rodzicami,
 • interwencje prawne.

 

Zadanie jest realizowane dzięki finansowaniu ze środków m.st. Warszawy

 

Szkolenie wolontariuszy Stowarzyszenia ASLAN

Roczne programy szkoleniowe mają na celu dostarczenie wiedzy i umiejętności związanych z rozumieniem i budowaniem relacji z dziećmi, pracą w grupie socjoterapeutycznej, metodami i technikami pracy indywidualnej i grupowej.

Pierwszeństwo do udziału w szkoleniu mają studenci kierunków pedagogicznych i społecznych. W ramach projektu Stowarzyszenia zapewnia indywidualne i grupowe wsparcie dla wolontariuszy w ich działaniach.

 

 

Zadanie jest realizowane dzięki finansowaniu ze środków m.st. Warszawy