Stowarzyszenie ASLAN

ul. Nowolipie 17, 00-150 Warszawa

Nr konta: 78 1140 1010 0000 5775 3600 1001 BRE BANK S.A.

22 636 49 04

22 636 49 12

Polecamy:

KRS 0000048117

 

Formy pomocy
_________________________

 

Poradnictwo psychologiczne – działania mające na celu pomoc w zrozumieniu problemu i zaplanowania kroków zmierzających do poradzenia sobie z nim.

 

Interwencja kryzysowa skierowana jest do osób, które przeżyły lub przeżywają trudne lub traumatyczne doświadczenie i potrzebują szybkiej i krótkotrwałej pomocy psychologicznej.

 

Indywidualna terapia psychologiczna zalecana w przypadku:

 • problemów emocjonalnych (na przykład: trudności w radzeniu sobie ze smutkiem, złością, apatią, bezradnością, lękiem)
 • problemów z zachowaniem (na przykład: jedzeniem, zachowaniami antyspołecznymi)
 • zachowaniami autodestrukcyjnymi (na przykład: okaleczaniem się)
 • problemy w postrzeganiu siebie (na przykład: niska samoocena)
 • zmagania się z trudną sytuacją rodzinną lub rówieśniczą

 

Grupa terapeutyczna zalecana jest osobom, które:

 • cierpią z powodu trudności w nawiązywaniu lub utrzymywaniu pozytywnych relacji z rówieśnikami lub/i dorosłymi
 • chciałyby poczuć się pewniej w kontaktach z innymi
 • są niepewne siebie i chciałaby wzmocnić swoją samoocenę
 • cierpią z powodu trudności z wyrażaniem swoich potrzeb i emocji lub kontrolowaniem ich
 • potrzebują konstruktywnych sposobów na radzenie sobie z problemami

 

Grupa socjoterapeutyczna zalecana jest osobom, które chcą zdobyć wiedzę i rozwijać umiejętności w zakresie:

 • poprawy komunikacji
 • współpracy z innymi
 • wyrażania własnego zdania, odmawiania w asertywny sposób
 • radzenia sobie z napięciem i stresem
 • rozpoznawania stanów emocjonalnych

 

Grupa wsparcia zalecana jest osobom, które doznają bezradności w związku z sytuacją rodzinną, szkolną lub z własnym zdrowiem. Cechą charakterystyczną grupy wsparcia jest to, że tworzą ją osoby połączone wspólnymi problemami i chęcią poradzenia sobie z nimi (np. dzieci z rodzin z problemem alkoholowym, młodzież rozpoczynająca nową szkołę lub studia, osoby cierpiące z powodu zaburzeń odżywiania.

 

Turnusy profilaktyczne, socjoterapeutyczne i terapeutyczne

Przeznaczone dla dzieci i młodzieży korzystających ze wsparcia indywidualnego lub grupowego.

 • stwarzają możliwość głębszej i dłuższej pracy socjoterapeutycznej (niekolidującej z zajęciami szkolnymi)
 • uzupełniają oddziaływania terapeutyczne o aktywność fizyczną (np. wyjścia w góry, sport, pływanie
 • dostarczają doświadczeń korekcyjnych, uczą samodzielności i zaradności

 

Konsultacje psychiatryczne – wyłącznie dla osób korzystających z pomocy psychologicznej Stowarzyszenia.

 

Konsultacje prawne – wyłącznie dla osób korzystających z pomocy psychologicznej Stowarzyszenia.

 

Poradnictwo dla rodziców/opiekunów jest formą pomocy w przypadku, gdy młody człowiek nie wyraża zgody na konsultację z psychologiem. Zalecane, gdy rodzice chcą skutecznie zaangażować się w udzielenie pomocy dziecku.

 

Warsztaty dla rodziców

W ich trakcie rodzice mogą zdobyć wiedzę na temat rozwoju dziecka oraz umiejętności, które pozwolą im radzić sobie z trudnymi sytuacjami związanymi z wychowaniem.

 

O rodzaju pomocy psychologicznej decyduje psycholog prowadzący po konsultacji z osobą zgłaszająca się (w przypadku osób niepełnoletnich – także z jego rodzicem/rodzicami).

 

Aktualnie brak oferty dla:

- dzieci i młodzieży z zaburzeniami psychotycznymi

- osób poniżej 18 roku życia z zaburzeniami odżywiania

- osób uzależnionych

- dzieci i młodzieży z Zespołem Aspergera

- dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym

- dzieci i młodzieży po doświadczeniu przemocy seksualnej

- dzieci i młodzieży z ADHD.